ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.redesign.kolednielhi.com Е 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТА.

Независимо от търговската гаранция , продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба , съгл.гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

ГАРАНЦИЯТА ПОЕМА ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕФЕКТИ :

 • СЧУПЕНА / ЛИПСВАЩА СТОЙКА
 • НЕСЪОТВЕТСВИЕ НА ЧАСТИТЕ
 • ЛИПСА НА ЧАСТИ
 • НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

‘’ГРИПС ПВЦ’’ ООД запазва правото си да не уважи предявена от клиент рекламация , в случай на неправилна експлоатация или умишлено създадена предпоставка за рекламация.

НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ОСНОВАТЕЛНИ РЕКЛАМАЦИИТЕ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ :

 • КОГАТО Е НАСТЪПИЛА СМЯНА НА ЦВЕТА ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЛЪНЧЕВО ИЛИ ГОРЕЩО ИЗЛАГАНЕ

Срок за уреждане на рекламация : привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на 1 / един/ месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска извършване на безплатен ремонт или замяната й с нова.

Предявяването на рекламация се подава устно или писмено по един от следните начини : по телефон ; чрез запитване в контактната форма ; на e-mail :grips_pvc@abv.bg, или на адреса на управление на фирмата : гр. Раковски , 4150 , ул. ‘’Петър Богдан’’ N 99

‘’ГРИПС ПВЦ’’ ООД моли клиентите си да изпращат стоките обратно в добър търговски вид!

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Информация по чл. 112-115 от ЗЗП

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

I.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 • намаляване на цената.

II.Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

III.Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

IV.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Няма продукти в количката